فارسی ژاپنی درس 28 واژگان

ژاپنی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

nan nichi desu ka 何日ですか?
چه روزی؟
nan tsuki desu ka 何月ですか?
چه ماهی؟
itsu desu ka いつですか?
چه موقع ؟
go yoyaku ha itsu desu ka ご予約はいつですか?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
hachi ji ni watashi wo okoshi te kudasai 8時に私を起こしてください
منو ساعت 8 بیدار کن
ashita sono koto nitsuite hanashi mase n ka 明日そのことについて話しませんか?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
sonogo その後
بعد از آن
tsuneni 常に
همیشه
mae 前
قبل از
hayaku 早く
در اوایل
ato 後
پس از
nan do mo 何度も
بارها
kesshite 決して
هرگز
ima 今
اکنون
ichi do 一度
هنگامی که
tokidoki 時々
گاهی
mamonaku 間もなく
بزودی