درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
nan ji desu ka 何時ですか?
در چه زمانی؟
nan ji 何時?
ساعت 1:00 است
ichi ji desu 1時です
ساعت 9:45 است
kyuu ji yon go fun desu 9時45分です
ساعت 9:00
9時に 
ساعت 4:00
yon ji ni 4時に
ظهر
shougo 正午
نیمه شب
shinya 深夜
صبح
asa 朝
بعد از ظهر
gogo 午後
عصر
yuugata 夕方
شب
yoru 夜