فارسی ژاپنی درس 27 واژگان

ژاپنی :: درس 27. زمان: ساعت چند است؟

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

nan ji desu ka 何時ですか?
ساعت چند است؟
nan ji 何時?
در چه زمانی؟
ichi ji desu 1時です
ساعت 1:00 است
kyuu ji yon go fun desu 9時45分です
ساعت 9:45 است
9時に 
ساعت 9:00
yon ji ni 4時に
ساعت 4:00
shougo 正午
ظهر
shinya 深夜
نیمه شب
asa 朝
صبح
gogo 午後
بعد از ظهر
yuugata 夕方
عصر
yoru 夜
شب