فارسی ژاپنی درس 21 واژگان

ژاپنی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

keibo 継母
نامادری
mamachichi 継父
ناپدری
gishi imouto 義姉妹
ناخواهری
gikyoudai 義兄弟
نابرادری
gifu 義父
پدر شوهر/پدرزن
gibo 義母
مادر شوهر/مادر زن
gikei 義兄
برادر شوهر/برادر زن
gishi 義姉
خواهر شوهر/خواهر زن
kanojo ha donata desu ka 彼女はどなたですか?
او چه کسی است؟
kochira ha anata no okaasan desu ka こちらはあなたのお母さんですか?
آیا این مادر شما است ؟
anata no otousan ha dare desu ka あなたのお父さんは誰ですか?
پدر شما چه کسی است؟
go shinseki desu ka ご親戚ですか?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
anata ha nan sai desu ka あなたは何歳ですか?
چند ساله هستید؟
anata no imouto nan sai desu ka あなたの妹は何歳ですか?
خواهر شما چند ساله است؟