درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
keibo 継母
ناپدری
mamachichi 継父
ناخواهری
gishi imouto 義姉妹
نابرادری
gikyoudai 義兄弟
پدر شوهر/پدرزن
gifu 義父
مادر شوهر/مادر زن
gibo 義母
برادر شوهر/برادر زن
gikei 義兄
خواهر شوهر/خواهر زن
gishi 義姉
او چه کسی است؟
kanojo ha donata desu ka 彼女はどなたですか?
آیا این مادر شما است ؟
kochira ha anata no okaasan desu ka こちらはあなたのお母さんですか?
پدر شما چه کسی است؟
anata no otousan ha dare desu ka あなたのお父さんは誰ですか?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
go shinseki desu ka ご親戚ですか?
چند ساله هستید؟
anata ha nan sai desu ka あなたは何歳ですか?
خواهر شما چند ساله است؟
anata no imouto nan sai desu ka あなたの妹は何歳ですか?