فارسی ژاپنی درس 18 واژگان

ژاپنی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

ushiro ni 後ろに
پشت
mae ni 前に
جلو
yoko 横
بغل
migigawa no saisho no tobira 右側の最初の扉
درب اول در سمت راست
yon tsu me no shingou de usetsu 4つ目の信号で右折
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
wakari mashi ta ka 分かりましたか?
آیا من رادرک می کنید؟
kita 北
شمال
nishi 西
غرب
minami 南
جنوب
higashi 東
شرق
migi ni 右に
به سمت راست
hidari ni 左に
به سمت چپ
erebeーtaー ha ari masu ka エレベーターはありますか?
آسانسور وجود دارد؟
kaidan ha doko ni ari masu ka 階段はどこにありますか?
پله ها کجا هستند؟
dono houkou ni どの方向に?
در کدام جهت؟
hidarigawa no ni tsu me no tobira 左側の2つ目の扉
درب دوم در سمت چپ
kaku de sasetsu 角で左折
در گوشه به سمت چپ بپیچید