درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
chotto ma tte ちょっと待って
اینجا منتظر باشید
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
دنبال من بیایید
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
او به شما کمک می کند
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
بیا تو
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
بنشینید
o suwari kudasai お座りください
بیا اینجا
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
به من نشان بده
mise te kudasai 見せてください