فارسی ژاپنی درس 16 واژگان

ژاپنی :: درس 16. دستورالعمل ها: بیا اینجا

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

chotto ma tte ちょっと待って
فقط یک لحظه
koko de ma tte i te kudasai ここで待っていてください
اینجا منتظر باشید
watashi no nochi nitsuite ki te kudasai 私の後について来てください
دنبال من بیایید
kanojo ga otetsudai shi masu 彼女がお手伝いします
او به شما کمک می کند
douzo o hairi kudasai どうぞお入りください
بیا تو
o suwari kudasai お座りください
بنشینید
kochira ni ki te kudasai こちらに来てください
بیا اینجا
mise te kudasai 見せてください
به من نشان بده