درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
1000
2000
2000
3000
3000
4000
4000
5000
5000
6000
6000
7000
7000
8000
8000
9000
9000
10000
10000