درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000
1000