درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 13 اعداد: 10 تا 100

واژگان

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100