درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 12 اعداد: 21 تا 30

واژگان

21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30