درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 10 اعداد: 0 تا 10

واژگان

تعداد
suuji 数字
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10