فارسی ژاپنی درس 5 واژگان

ژاپنی :: درس 5. شروع: ضمایر

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

watashi 私
من
anata あなた
تو
kare 彼
او
kanojo 彼女
او
watashi tachi 私たち
ما
anata tachi あなたたち
شما
karera 彼ら
آنها
watashi no 私の
مال من
anata no あなたの
مال شما
kare no 彼の
مال او
kanojo no 彼女の
مال او
kono この
این
ano あの
که
korera no これらの
اینها
arerano あれらの
آنها