درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ژاپنی :: درس 5 شروع: ضمایر

واژگان

من
watashi 私
تو
anata あなた
او
kare 彼
او
kanojo 彼女
ما
watashi tachi 私たち
شما
anata tachi あなたたち
آنها
karera 彼ら
مال من
watashi no 私の
مال شما
anata no あなたの
مال او
kare no 彼の
مال او
kanojo no 彼女の
این
kono この
که
ano あの
اینها
korera no これらの
آنها
arerano あれらの