فارسی ژاپنی درس 2 واژگان

ژاپنی :: درس 2. شروع: من کمی صحبت می کنم

loading

واژگان :: ژاپنی فارسی

eigo ga hanase masu ka 英語が話せますか?
آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
hai , shoushi はい、少し
بله، یک کمی
hai はい
بله
iie いいえ
خیر
hajimemashite はじめまして
از ملاقات شما خوشبختم
hajimemashite はじめまして
خوشحالم تو رو می ببینم
NAME san NAME さん
آقای
NAME san NAME さん
خانم
NAME san NAME さん
خانم