Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 101 Töö: Tööle kandideerimine

Sõnavara

Otsin tööd
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Kas ma võiksin näha teie CV-d?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Siin on minu CV
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Kas teil on soovitajaid, kelle poole ma võin pöörduda?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Siin on nimekiri minu soovitustest
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Kui palju kogemusi teil on?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Kui kaua olete töötanud selles valdkonnas?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 aastat
sān nián 3年
Olen lõpetanud keskkooli
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Olen lõpetanud kolledži
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Otsin osalise tööajaga tööd
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Tahaksin töötada täistööajaga
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Kas te annate ravikindlustuse?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Jah, pärast kuuekuulist siin töötamist
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供