Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin

Hiina keel :: õppetund 84 Rand: Ettevaatust tagasivooluga

Sõnavara

Kas see on liivarand?
hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
Kas seal on vetelpäästja?
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
Mis kellast mis kellani?
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
Kas see on lastele ohutu?
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
Kas seal on ohutu ujuda?
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
Kas me võime siin ujuda?
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
Kas vesi on külm?
shuĭ liáng mā 水凉吗?
Kas me võime siin ohutult sukelduda?
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
Kas siin on ohtlikke tagasivooluhoovusi?
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
Mis kell on tõus?
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
Mis kell on mõõn?
jī diăn luò cháo 几点落潮?
Kas vool on tugev?
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
Kuidas saada saarele?
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
Kas sinna saab mõne paadiga?
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?