Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Chino :: Lección 105 Empleo: Navegación términos

Vocabulario

Atrás
făn huí 返回
Adelante
xiàng qián 向前
Guardar
băo cún 保存
Navegar
liú lăn 浏览
Descargar
xià zăi 下载
Ejecutar
yùn xíng 运行
Clic
diăn jī 点击
Arrastrar
tuō dòng 拖动
Pegar
tuì chū 退出
Actualizado
zuì xīn de 最新的
Actualizar
gēng xīn 更新
Menú desplegable
xià lā cài dān 下拉菜单
Detener
tíng zhĭ 停止