Español Chino Lección 105 Vocabulario de la lección

Chino :: Lección 105. Empleo: Navegación términos

loading

Vocabulario :: Chino Español

făn huí 返回
Atrás
xiàng qián 向前
Adelante
băo cún 保存
Guardar
liú lăn 浏览
Navegar
xià zăi 下载
Descargar
yùn xíng 运行
Ejecutar
diăn jī 点击
Clic
tuō dòng 拖动
Arrastrar
tuì chū 退出
Pegar
zuì xīn de 最新的
Actualizado
gēng xīn 更新
Actualizar
xià lā cài dān 下拉菜单
Menú desplegable
tíng zhĭ 停止
Detener