Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Chino :: Lección 75 Alimento: En la panadería

Vocabulario

No puedo comer azúcar
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Cereal (el)
mài piàn zhōu 麦片粥
Galleta (la)
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Baguette (el)
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Rosquilla (la)
duō ná juān 多拿圈
Tarta (la)
dàn tà 蛋挞
Postre (el)
tián pĭn 甜品
Pastel (el)
dàn gāo 蛋糕
Sándwich (el)
sān míng zhì 三明治