Español Chino Lección 28 Vocabulario de la lección

Chino :: Lección 28. Tiempo: Cita

loading

Vocabulario :: Chino Español

nă tiān 哪天?
¿Qué día?
nă yuè 哪月?
¿Qué mes?
shén me shí jiān 什么时间?
¿Cuándo?
yuē huì shì jī diăn 约会是几点?
¿Cuándo es su cita?
hòu lái 后来
Después
zŏng shì 总是
Siempre
zhī qián 之前
Antes
zăo 早
Temprano
yĭ hòu 以后
Más tarde
hĕn duō cì 很多次
Muchas veces
jué bù 决不
Nunca
xiàn zài 现在
Ahora
yī cì 一次
Una vez
yŏu shí hou 有时候
A veces
hĕn kuài 很快
Pronto