Español Chino Lección 19 Vocabulario de la lección

Chino :: Lección 19. Colores

loading

Vocabulario :: Chino Español

nà shi shén me yán sè de 那是什么颜色的?
¿De qué color es?
hóng sè de 红色的
El color es rojo
hēi sè 黑色
Negro
lán sè 蓝色
Azul
zōng sè 棕色
Café
lǜ sè 绿色
Verde
jú hóng sè 橘红色
Anaranjado
zĭ sè 紫色
Morado
hóng sè 红色
Rojo
bái sè 白色
Blanco
huáng sè 黄色
Amarillo
huī sè 灰色
Gris
jīn sè 金色
Dorado
yín sè 银色
Plata