Español Japonés Lección 102 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 102. Empleo: En busca de trabajo

loading

Vocabulario :: Japonés Español

anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
¿Tiene permiso de trabajo?
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
Tengo permiso de trabajo
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
No tengo permiso de trabajo
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
¿Cuándo puede empezar?
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
Pago diez dólares la hora
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Le pagaré semanalmente
tsuki goto 月ごと
Al mes
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
Esté aquí a las ocho de la mañana
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
El trabajo se acaba a las cuatro y media
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Tiene los sábados y domingos libres
seifuku ga ari masu 制服があります
Tiene que usar uniforme
kono you ni shi te kudasai このようにしてください
Hágalo así