Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 102 Empleo: En busca de trabajo

Vocabulario

¿Tiene permiso de trabajo?
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
Tengo permiso de trabajo
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
No tengo permiso de trabajo
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
¿Cuándo puede empezar?
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
Pago diez dólares la hora
jikyuu ha ichi jikan ichi zero doru desu 自給は1時間10ドルです
Le pagaré semanalmente
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Al mes
tsuki goto 月ごと
Esté aquí a las ocho de la mañana
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
El trabajo se acaba a las cuatro y media
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
Tiene los sábados y domingos libres
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Tiene que usar uniforme
seifuku ga ari masu 制服があります
Hágalo así
kono you ni shi te kudasai このようにしてください