Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 95 Salud: Hablar con el médico

Vocabulario

¿Tiene muletas?
anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
Torcedura (la)
nenza 捻挫
Usted tiene una fractura
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
Necesito medicina para el dolor
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Yo no tengo la presión alta
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Estoy embarazada
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Yo tengo salpullido
hosshin ga ari masu 発疹があります
La cortada está infectada
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
Mire este moretón
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Influenza (la)
infuruenza インフルエンザ
Estoy resfriado
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Yo tengo escalofríos
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
¿Dónde le duele?
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
En todas partes
subete no kasho desu すべての箇所です
¿Desde cuándo se siente así?
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
Me he sentido así por tres días
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
¿Está tomando algún medicamento?
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
Sí, para el corazón
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です