Español Japonés Lección 95 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 95. Salud: Hablar con el médico

loading

Vocabulario :: Japonés Español

anata ha matsubazue wo mo tte i masu ka あなたは松葉杖を持っていますか?
¿Tiene muletas?
nenza 捻挫
Torcedura (la)
anata ha kossetsu shi te i masu あなたは骨折しています
Usted tiene una fractura
watashi ha itami dome no kusuri ga hitsuyou desu 私は痛み止めの薬が必要です
Necesito medicina para el dolor
watashi ha kouketsuatsu de ha ari mase n 私は高血圧ではありません
Yo no tengo la presión alta
watashi ha ninshin shi te i masu 私は妊娠しています
Estoy embarazada
hosshin ga ari masu 発疹があります
Yo tengo salpullido
kirikizu ga kansen shi te i masu 切り傷が感染しています
La cortada está infectada
kono aza wo mi te kudasai このあざを見てください
Mire este moretón
infuruenza インフルエンザ
Influenza (la)
watashi ha kaze wo hiki mashi ta 私は風邪をひきました
Estoy resfriado
watashi ha samuke ga shi masu 私は寒気がします
Yo tengo escalofríos
itai kasho ha doko desu ka 痛い箇所はどこですか?
¿Dónde le duele?
subete no kasho desu すべての箇所です
En todas partes
shoujou ga de te dono kurai no kikan ga tachi masu ka 症状が出てどのくらいの期間が経ちますか?
¿Desde cuándo se siente así?
shoujou ga de te san nichi tachi masu 症状が出て3日経ちます
Me he sentido así por tres días
nanika kusuri wo fukuyou shi te i masu ka なにか薬を服用していますか?
¿Está tomando algún medicamento?
hai, shinzou byou you desu はい、心臓病用です
Sí, para el corazón