Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 94 Salud: Herida

Vocabulario

¿Tiene fiebre?
netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
Sí, tengo fiebre
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
Tengo fiebre desde ayer
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
¿Cuándo va a venir el doctor?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
Me duele el pie
ashi ga itai desu 足が痛いです
Yo me caí
korobi mashi ta 転びました
Tuve un accidente
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
Creo que me lo quebré
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
Descanso en cama
ansei 安静
Bolsa térmica (la)
yutaka kan shippu 温感シップ
Bolsa de hielo (la)
aisu pakku アイスパック
Soporte (el)
tsuri houtai つり包帯
Necesita enyesarlo
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です