Español Japonés Lección 94 Vocabulario de la lección

Japonés :: Lección 94. Salud: Herida

loading

Vocabulario :: Japonés Español

netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
¿Tiene fiebre?
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
Sí, tengo fiebre
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
Tengo fiebre desde ayer
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
¿Cuándo va a venir el doctor?
ashi ga itai desu 足が痛いです
Me duele el pie
korobi mashi ta 転びました
Yo me caí
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
Tuve un accidente
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
Creo que me lo quebré
ansei 安静
Descanso en cama
yutaka kan shippu 温感シップ
Bolsa térmica (la)
aisu pakku アイスパック
Bolsa de hielo (la)
tsuri houtai つり包帯
Soporte (el)
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です
Necesita enyesarlo