Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha

Japonés :: Lección 87 Vacaciones: Necesito

Vocabulario

Yo necesito ir a caminar
watashi ha sanpo ni ika nakere ba nari mase n 私は散歩に行かなければなりません。
Yo no necesito ver televisión
watashi ha terebi wo miru hitsuyou ha ari mase n 私はテレビを見る必要はありません
Yo no necesito ver la película
watashi ha eiga wo kanshou suru hitsuyou ha ari mase n 私は映画を鑑賞する必要はありません
Yo necesito usar el computador
watashi ha konpyuーta wo shiyou shi nakere ba nari mase n 私はコンピュータを使用しなければなりません
Yo necesito cruzar la calle
watashi ha toori wo oudan shi nakere ba nari mase n 私は通りを横断しなければなりません
Yo necesito gastar dinero
watashi ha okane wo tsuiyasa nakere ba nari mase n 私はお金を費やさなければなりません
Yo necesito enviarlo por correo
watashi ha meーru de soushin shi nakere ba nari mase n 私はメールで送信しなければなりません
Yo necesito hacer la cola
watashi ha retsu ni naraba naku te ha nari mase n 私は列に並ばなくてはなりません
Yo no necesito depositar dinero en el banco
watashi ha ginkou ni nyuukin suru hitsuyou ha ari mase n 私は銀行に入金する必要はありません