Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 109 Computer: Jargon

Vocabulary

Guest book
liú yán bĕn 留言本
Shopping cart
gòu wù chē 购物车
Newsgroup
xīn wén zŭ 新闻组
Subscribe
dìng yuè 订阅
Outgoing messages
fā chū duăn xìn 发出短信
Encrypted mail
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Sent box
fā jiàn xiāng 发件箱
Deleted messages
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Inbox
shōu jiàn xiāng 收件箱
Outbox
dāi fā yóu jiàn 待发邮件