Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 108 Computer: Email terms

Vocabulary

Word wrap
zì dòng huàn xíng 自动换行
Cyberspace
wăng luò kōng jiān 网络空间
Email address
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Address book
tōng xùn lù 通讯录
Recipient
shōu jiàn rén 收件人
Spam
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Reply to all
huí fù quán bù 回复全部
Attached files
fù jiàn 附件
Attach
tiē fù shŭ 贴,附属
Subject
zhŭ tí 主题