Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 107 Computer: Parts

Vocabulary

Keyboard
jiàn pán 键盘
Button
àn niŭ 按钮
Laptop computer
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Modem
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Mouse button
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Mouse pad
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Mouse
shŭ biāo 鼠标
Database
shù jù kù 数据库
Clipboard
jiăn tiē băn 剪贴板