Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 105 Employment: Navigation terms

Vocabulary

Back
făn huí 返回
Forward
xiàng qián 向前
Save
băo cún 保存
Surf (web)
liú lăn 浏览
Download
xià zăi 下载
Run (execute)
yùn xíng 运行
Click
diăn jī 点击
Drag
tuō dòng 拖动
Drop
tuì chū 退出
Updated
zuì xīn de 最新的
Update
gēng xīn 更新
Drop down menu
xià lā cài dān 下拉菜单
Stop
tíng zhĭ 停止