English Chinese Lesson 104 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 104. Employment: Surfing the internet

loading

Vocabulary :: Chinese English

zhŭ yè 主页
Homepage
shàng chuán 上传
Upload
xuăn zé 选择
Choose
wén jiàn jiā 文件夹
Folder
gōng jù lán 工具栏
Toolbar
hòu tuì 后退
Go back
shū qiān 书签
Bookmark
xié xiàn 斜线
Slash (/)
mào hào 冒号
Colon (:)
diăn com 点com
Dot com