Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 104 Employment: Surfing the internet

Vocabulary

Homepage
zhŭ yè 主页
Upload
shàng chuán 上传
Choose
xuăn zé 选择
Folder
wén jiàn jiā 文件夹
Toolbar
gōng jù lán 工具栏
Go back
hòu tuì 后退
Bookmark
shū qiān 书签
Slash (/)
xié xiàn 斜线
Colon (:)
mào hào 冒号
Dot com
diăn com 点com