Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 100 Office: Furniture

Vocabulary

Table
zhuō zi 桌子
Wastepaper basket
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
Chair
yĭ zi 椅子
Loudspeaker
yáng shēng qì 扬声器
Flag
qí zi 旗子
Is this his desk?
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
Message
xìn xī 信息
Lamp
tái dēng 台灯
Light
dēng 灯