English Chinese Lesson 100 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 100. Office: Furniture

loading

Vocabulary :: Chinese English

zhuō zi 桌子
Table
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
Wastepaper basket
yĭ zi 椅子
Chair
yáng shēng qì 扬声器
Loudspeaker
qí zi 旗子
Flag
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
Is this his desk?
xìn xī 信息
Message
tái dēng 台灯
Lamp
dēng 灯
Light