English Chinese Lesson 99 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 99. Office: Desk

loading

Vocabulary :: Chinese English

wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
I am looking for a stapler
tú dīng 图钉
Thumbtack
qiān bĭ 铅笔
Pencil
shū 书
Book
zhĭ 纸
Paper
jì shì bĕn 记事本
Notebook
huàn dēng piàn 幻灯片
Slides
rì lì 日历
Calendar
jiāo dài 胶带
Tape
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图
I need to find a map