Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 99 Office: Desk

Vocabulary

I am looking for a stapler
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Thumbtack
tú dīng 图钉
Pencil
qiān bĭ 铅笔
Book
shū 书
Paper
zhĭ 纸
Notebook
jì shì bĕn 记事本
Slides
huàn dēng piàn 幻灯片
Calendar
rì lì 日历
Tape
jiāo dài 胶带
I need to find a map
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图