English Chinese Lesson 98 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 98. Office: Supplies

loading

Vocabulary :: Chinese English

jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Where are the scissors?
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Pencil sharpener
qū bié zhēn 曲别针
Paperclip
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
I need a pen
xiĕ zì bĕn 写字本
Writing pad
chĭ zi 尺子
Ruler
xìn fēng 信封
Envelope
yóu piào 邮票
Stamp
jiāo shuĭ 胶水
Glue
xiàng pí 橡皮
Eraser