Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 98 Office: Supplies

Vocabulary

Where are the scissors?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Pencil sharpener
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Paperclip
qū bié zhēn 曲别针
I need a pen
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Writing pad
xiĕ zì bĕn 写字本
Ruler
chĭ zi 尺子
Envelope
xìn fēng 信封
Stamp
yóu piào 邮票
Glue
jiāo shuĭ 胶水
Eraser
xiàng pí 橡皮