Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 97 Office: Equipment

Vocabulary

Fax machine
chuán zhēn jī 传真机
Photocopier
fù yìn jī 复印机
Telephone
diàn huà 电话
Typewriter
dă zì jī 打字机
Projector
tóu yĭng yí 投影仪
Computer
jì suàn jī 计算机
Screen
píng mù 屏幕
Is the printer working?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disk
guāng pán 光盘
Calculator
jì suàn qì 计算器