English Chinese Lesson 97 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 97. Office: Equipment

loading

Vocabulary :: Chinese English

chuán zhēn jī 传真机
Fax machine
fù yìn jī 复印机
Photocopier
diàn huà 电话
Telephone
dă zì jī 打字机
Typewriter
tóu yĭng yí 投影仪
Projector
jì suàn jī 计算机
Computer
píng mù 屏幕
Screen
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Is the printer working?
guāng pán 光盘
Disk
jì suàn qì 计算器
Calculator