Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 92 Vacation: In the country

Vocabulary

In the country
zài xiāng jiān 在乡间
Field
mù chăng 牧场
Barn
gŭ cāng 谷仓
Farm
nóng chăng 农场
Farmer
nóng chăng zhŭ 农场主
Tractor
tuō lā jī 拖拉机
The sky is beautiful
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
There are so many stars
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
It is a full moon
nà shi măn yuè 那是满月
I love the sun
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳