English Chinese Lesson 92 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 92. Vacation: In the country

loading

Vocabulary :: Chinese English

zài xiāng jiān 在乡间
In the country
mù chăng 牧场
Field
gŭ cāng 谷仓
Barn
nóng chăng 农场
Farm
nóng chăng zhŭ 农场主
Farmer
tuō lā jī 拖拉机
Tractor
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
The sky is beautiful
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
There are so many stars
nà shi măn yuè 那是满月
It is a full moon
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳
I love the sun