Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 90 Vacation: Wild animals

Vocabulary

There are many frogs here
nà li yŏu hĕn duō qīng wā 那里有很多青蛙
Duck
yā zi 鸭子
Can the parrot talk?
zhè zhĭ yīng wŭ shuō huà mā 这只鹦鹉说话吗?
Turtle
wū guī 乌龟
Monkey
hóu zi 猴子
Is the snake poisonous?
zhè zhĭ shé yŏu dú mā 这只蛇有毒吗?
Cow
niú 牛
Lizard
xī yì 蜥蜴
Mouse
lăo shŭ 老鼠
Crocodile
è yú 鳄鱼