English Chinese Lesson 90 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 90. Vacation: Wild animals

loading

Vocabulary :: Chinese English

nà li yŏu hĕn duō qīng wā 那里有很多青蛙
There are many frogs here
yā zi 鸭子
Duck
zhè zhĭ yīng wŭ shuō huà mā 这只鹦鹉说话吗?
Can the parrot talk?
wū guī 乌龟
Turtle
hóu zi 猴子
Monkey
zhè zhĭ shé yŏu dú mā 这只蛇有毒吗?
Is the snake poisonous?
niú 牛
Cow
xī yì 蜥蜴
Lizard
lăo shŭ 老鼠
Mouse
è yú 鳄鱼
Crocodile