English Chinese Lesson 89 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 89. Vacation: Domestic animals

loading

Vocabulary :: Chinese English

dòng wù 动物
Animals
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
Do you have a dog?
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
I am allergic to cats
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
I have a bird
tù zi 兔子
Rabbit
mŭ jī 母鸡
Hen
gōng jī 公鸡
Rooster
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
I like horses
xiăo jī 小鸡
Chicken
zhū 猪
Pig