Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 89 Vacation: Domestic animals

Vocabulary

Animals
dòng wù 动物
Do you have a dog?
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
I am allergic to cats
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
I have a bird
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
Rabbit
tù zi 兔子
Hen
mŭ jī 母鸡
Rooster
gōng jī 公鸡
I like horses
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
Chicken
xiăo jī 小鸡
Pig
zhū 猪