Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 83 Beach: Let's go swimming

Vocabulary

Water
shuĭ 水
Pool
yóu yŏng chí 游泳池
Lifeguard
jiù shēng yuán 救生员
Surfboard
chōng làng băn 冲浪板
Kickboard
tī shuĭ băn 踢水板
Snorkel
qián shuĭ tōng qì guăn 潜水通气管
Snorkeling
fú qián 浮潜
Surfing
chōng làng 冲浪