English Chinese Lesson 83 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 83. Beach: Let's go swimming

loading

Vocabulary :: Chinese English

shuĭ 水
Water
yóu yŏng chí 游泳池
Pool
jiù shēng yuán 救生员
Lifeguard
chōng làng băn 冲浪板
Surfboard
tī shuĭ băn 踢水板
Kickboard
qián shuĭ tōng qì guăn 潜水通气管
Snorkel
fú qián 浮潜
Snorkeling
chōng làng 冲浪
Surfing