Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 82 Beach: Sea animals

Vocabulary

Seashell
hăi bèi ké 海贝壳
Seahorse
hăi mā 海马
Whale
jīng 鲸
Crab
páng xiè 螃蟹
Dolphin
hăi tún 海豚
Seal
hăi bào 海豹
Starfish
hăi xīng 海星
Fish
yú 鱼
Shark
shā yú 鲨鱼
Piranha
shí rén yú 食人鱼
Jellyfish
hăi zhē 海蜇