Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 80 Beach: Sunbathe

Vocabulary

At the beach
zài hăi tān shàng 在海滩上
Sunbathe
rì guāng yù 日光浴
Sea
hăi 海
Wave
bō làng 波浪
Sand
shā zi 沙子
Sunset
rì luò 日落
Island
xiăo dăo 小岛
Lake
hú 湖
Ocean
hăi yáng 海洋
Port
găng kŏu 港口
Bay
wān 湾
Coast
hăi àn 海岸
High tide
zhăng cháo 涨潮
Low tide
luò cháo 落潮
Towels
máo jīn 毛巾