English Chinese Lesson 80 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 80. Beach: Sunbathe

loading

Vocabulary :: Chinese English

zài hăi tān shàng 在海滩上
At the beach
rì guāng yù 日光浴
Sunbathe
hăi 海
Sea
bō làng 波浪
Wave
shā zi 沙子
Sand
rì luò 日落
Sunset
xiăo dăo 小岛
Island
hú 湖
Lake
hăi yáng 海洋
Ocean
găng kŏu 港口
Port
wān 湾
Bay
hăi àn 海岸
Coast
zhăng cháo 涨潮
High tide
luò cháo 落潮
Low tide
máo jīn 毛巾
Towels