English Chinese Lesson 79 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 79. Food: Quantities and containers

loading

Vocabulary :: Chinese English

píng zi 瓶子
Bottle
guăng kŏu píng 广口瓶
Jar
guàn tou 罐头
Can
hé zi 盒子
Box
má dài 麻袋
Sack
bāo 包
Bag
gèng duō yī diăn 更多一点
A little more
gèng duō de 更多的
More
yī bù fèn 一部分
A portion
yī diăn 一点
A little
tài duō 太多
Too much