Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 78 Food: Condiments

Vocabulary

Seasoning
tiáo wèi pĭn 调味品
Mustard
jiè mo jiàng 芥末酱
Ketchup
fān qié jiàng 番茄酱
Mayonnaise
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Oil
yóu 油
Vinegar
cù 醋
It needs more salt
duō fàng diăn yán 多放点盐
Flour
miàn fĕn 面粉
Honey
fēng mì 蜂蜜
Jam
guŏ jiàng 果酱
Oats
yàn mài 燕麦
Wheat
xiăo mài 小麦