English Chinese Lesson 78 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 78. Food: Condiments

loading

Vocabulary :: Chinese English

tiáo wèi pĭn 调味品
Seasoning
jiè mo jiàng 芥末酱
Mustard
fān qié jiàng 番茄酱
Ketchup
dàn huáng jiàng 蛋黄酱
Mayonnaise
yóu 油
Oil
cù 醋
Vinegar
duō fàng diăn yán 多放点盐
It needs more salt
miàn fĕn 面粉
Flour
fēng mì 蜂蜜
Honey
guŏ jiàng 果酱
Jam
yàn mài 燕麦
Oats
xiăo mài 小麦
Wheat