English Chinese Lesson 77 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 77. Food: Seafood

loading

Vocabulary :: Chinese English

yú 鱼
Fish
bèi lèi 贝类
Shellfish
lú yú 鲈鱼
Bass
sān wén yú 三文鱼
Salmon
lóng xiā 龙虾
Lobster
páng xiè 螃蟹
Crab
bàng lèi 蚌类
Mussel
mŭ lì 牡蛎
Oyster
xuĕ yú 鳕鱼
Cod
gé lí 蛤蜊
Clam
xiā 虾
Shrimp
jīn qiāng yú 金枪鱼
Tuna
zūn yú 鳟鱼
Trout
tă mă yú 鳎鰢鱼
Sole
shā yú 鲨鱼
Shark