English Chinese Lesson 76 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 76. Food: Drinks and food

loading

Vocabulary :: Chinese English

jiăo zi 饺子
Dumplings
miàn tiáo 面条
Noodle
kā fēi 咖啡
Coffee
chá 茶
Tea
qì shuĭ 汽水
Pop
shuĭ 水
Water
níng méng shuĭ 柠檬水
Lemonade
jú zi shuĭ 橘子水
Orange juice
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
I would like a glass of water please
zhá shŭ tiáo 炸薯条
French fries
táng 糖
Candy
qiăo kè lì 巧克力
Chocolate
kŏu xiāng táng 口香糖
Gum