Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 76 Food: Drinks and food

Vocabulary

Coffee
kā fēi 咖啡
Dumplings
jiăo zi 饺子
Noodle
miàn tiáo 面条
Tea
chá 茶
Pop
qì shuĭ 汽水
Water
shuĭ 水
Lemonade
níng méng shuĭ 柠檬水
Orange juice
jú zi shuĭ 橘子水
I would like a glass of water please
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
French fries
zhá shŭ tiáo 炸薯条
Candy
táng 糖
Chocolate
qiăo kè lì 巧克力
Gum
kŏu xiāng táng 口香糖