English Chinese Lesson 75 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 75. Food: At the bakery

loading

Vocabulary :: Chinese English

wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
I can’t eat sugar
mài piàn zhōu 麦片粥
Cereal
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Cookie
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Baguette
duō ná juān 多拿圈
Doughnut
dàn tà 蛋挞
Tart
tián pĭn 甜品
Dessert
dàn gāo 蛋糕
Cake
sān míng zhì 三明治
Sandwich