Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 75 Food: At the bakery

Vocabulary

I can’t eat sugar
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Cereal
mài piàn zhōu 麦片粥
Cookie
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Baguette
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Doughnut
duō ná juān 多拿圈
Tart
dàn tà 蛋挞
Dessert
tián pĭn 甜品
Cake
dàn gāo 蛋糕
Sandwich
sān míng zhì 三明治