English Chinese Lesson 74 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 74. Food: Meats

loading

Vocabulary :: Chinese English

niú ròu 牛肉
Beef
xiăo niú ròu 小牛肉
Veal
huŏ tuĭ 火腿
Ham
jī ròu 鸡肉
Chicken
huŏ jī ròu 火鸡肉
Turkey
yā ròu 鸭肉
Duck
péi gēn 培根
Bacon
rè gŏu 热狗
Hot dog
hàn băo bāo 汉堡包
Hamburger
niú pái 牛排
Steak
zhū ròu 猪肉
Pork
fēi lì niú pái 菲利牛排
Filet mignon
xiāng cháng 香肠
Sausage
yáng pái 羊排
Lamb chop
zhū pái 猪排
Pork chop