Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 74 Food: Meats

Vocabulary

Beef
niú ròu 牛肉
Veal
xiăo niú ròu 小牛肉
Ham
huŏ tuĭ 火腿
Chicken
jī ròu 鸡肉
Turkey
huŏ jī ròu 火鸡肉
Duck
yā ròu 鸭肉
Bacon
péi gēn 培根
Hot dog
rè gŏu 热狗
Hamburger
hàn băo bāo 汉堡包
Steak
niú pái 牛排
Pork
zhū ròu 猪肉
Filet mignon
fēi lì niú pái 菲利牛排
Sausage
xiāng cháng 香肠
Lamb chop
yáng pái 羊排
Pork chop
zhū pái 猪排