English Chinese Lesson 73 Vocabulary lesson

Chinese :: Lesson 73. Food: Dairy products

loading

Vocabulary :: Chinese English

rŭ zhì pĭn 乳制品
Dairy products
niú năi 牛奶
Milk
bīng qí lín 冰淇淋
Ice cream
huáng yóu 黄油
Butter
năi lào 奶酪
Cheese
năi yóu 奶油
Cream
bīng dòng shí pĭn 冰冻食品
Frozen food
suān năi 酸奶
Yogurt
jī dàn 鸡蛋
Eggs