Vocabulary lesson Flashcards Matching game Tic-tac-toe Concentration game Listening game

Chinese :: Lesson 73 Food: Dairy products

Vocabulary

Dairy products
rŭ zhì pĭn 乳制品
Milk
niú năi 牛奶
Ice cream
bīng qí lín 冰淇淋
Butter
huáng yóu 黄油
Cheese
năi lào 奶酪
Cream
năi yóu 奶油
Frozen food
bīng dòng shí pĭn 冰冻食品
Yogurt
suān năi 酸奶
Eggs
jī dàn 鸡蛋